ชื่อเรื่อง : จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,000 แผ่น (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง