ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถทะเบียน กน 8438 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง