ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยางนอก ยางใน ยางรอง พร้อมเปลี่ยนให้กับรถทะเบียน 83-5932 นนทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 005-62-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง